Let me check this ขอดูงานนี้หน่อยสิ…ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

จะขอตามงาน เช็คงาน หรือทวงงาน จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี?? มาเรียนภาษาอังกฤษกับ Now I Love English ไปพร้อมๆ กันเลย

Artboard 4 100 13

ขอตรวจงาน

✅  Check

I need to check the sales report tonight.

 • ฉันต้องตรวจสอบรายงานการขายคืนนี้

✅  Review

We need to review the meeting minutes once again.

 • เราต้องตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้ง

✅  Run through

I would like to run through the presentation for tomorrow.

 • ฉันต้องการตรวจงานพรีเซ้นต์ของวันพรุ่งนี้ (เป็นการทบทวน)

Artboard 5 100 14

✅  Go through

I would like to go through the report with my team.

 • ฉันต้องการตรวจรายงานกับทีมของฉัน (ใช้ตรวจแบบละเอียด)

✅  Go over

Can we go over the slides again?

 • ขอดูสไลด์อีกครั้งได้มั้ย

Artboard 6 100 14

ขอติดตามงาน

What’s the status of this project?

 • โปรเจคงานนี้ไปถึงไหนแล้ว?

It looks like we are ahead of schedule.

 • ดูเหมือนว่าเราทำงานเสร็จก่อนเวลา

It looks like we are behind schedule.

 • ดูเหมือนว่าเราทำตามแผนงานที่เราวางไว้ไม่ทัน

How’s the event going?

 • งานอีเวนท์เป็นยังไงบ้าง?

When are you going to finish the presentation?

 • คุณจะทำรายงานนี้เสร็จเมื่อไหร่

Artboard 7 100 12

ของานนี้ด่วน

This is a priority.

 • ให้ความสำคัญงานนี้ก่อน

Please take immediate action.

 • กรุณาทำงานนี้โดยด่วน

We need to solve this issue immediately.

 • เราต้องแก้ปัญหาประเด็นนี้อย่างเร่งด่วน

Please finish it as soon as possible/ ASAP. Time is ticking.

 • กรุณาทำงานนี้ให้เสร็จเท่าที่จะทำได้ (เวลาเหลือน้อยแล้ว)

อยากเก่งอังกฤษ ต้องมาเรียนกับเราที่ Now I Love English คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ครบที่สุดของวัยทำงาน

 ใส่ความเห็น